Handelsbetingelser og Privatlivspolitiker

Pr. 14.03.2023

S5 ApS | VAT: DK42281360

Klik her og spring direkte 

Handelsbetingelser

Privatlivspolitiker

Handelsbetingelser

1. Virksomhedsoplysninger

S5 ApS (”S5”), har adresse på Katrinebjergvej 115, 8200 Aarhus N og er registreret med CVR-nummer: 42281360.

Administrationen kan kontaktes på adm@s5.dk og telefon +45 70 26 21 10

Support kan kontaktes på support@s5.dk og +45 70 26 12 10.

2. Anvendelse og gyldighed

Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler som en privat eller offentlig virksomhed eller en person (”Kunden”) indgår med S5, herunder men ikke begrænset til aftaler om køb, service, leje vedrørende betalingsterminaler samt support på indløsning af korttransaktioner.

Handelsbetingelserne gælder også, selvom der ikke måtte være henvist hertil i det enkelte tilfælde.

Handelsbetingelserne er gældende fra Kundens accept af tilbud eller ved Kundens ibrugtagning af S5’s ydelser og produkter/udstyr. Kunden erklærer ved accept af tilbud eller ibrugtagning, at have læst og forstået handelsbetingelserne, herunder byrdefulde vilkår som ejendomsforbehold, værneting samt ansvarsbegrænsning i forhold til S5’s produktansvar samt S5’s ansvar i øvrigt.

Handelsbetingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem Kunden og S5.

3. Elektronisk kommunikation

Kunden accepterer, at aftaleindgåelse og al korrespondance mellem Kunden og S5 sker via e-mail eller anden form for elektronisk kommunikation. Dette er bindende for Kunden, som var det fremsendt med papirpost.

Det er kundens ansvar at sikre, at S5’s altid skriftligt er orienteret om, hvilken e-mail adresse S5 skal anvende i aftaleforholdet med Kunden. S5 kan ikke gøres ansvarlig for noget tab som følge af, at Kundens e-mail adresse er inaktiv, uvirksom mv. eller Kunden ikke har oplyst S5 korrekt e-mail adresse.

4. Ændring handelsbetingelser

S5 kan ændre nærværende handelsbetingelser uden varsel. Ændring kan ske ensidigt og kræver således ikke Kundens samtykke. Det er Kundens ansvar at holde sig opdateret omkring ændringer, men Kunden vil dog blive informeret, hvis ændringen har væsentlig betydning for Kunden. De til enhver tid gældende handelsbetingelser kan findes på www.S5.dk

5. Ejendomsret/ejendomsforbehold

S5 har ejendomsforbehold i alle fysiske produkter og/eller udstyr, der sælges af S5. Produkterne/udstyret er således S5’s ejendom indtil endelig betaling har fundet sted, og produkterne/udstyret kan ikke på nogen måde overdrages til tredjemand.

Ved leje af udstyr bevarer S5 den fulde ejendomsret til udstyret og Kunden kan ikke handle i strid med S5’s ejendomsret.

6. Leverancens omfang

Leverancen omfatter udstyr, produkter, ydelser eller services, der er bestilt af Kunden. Leverancen omfatter ikke installation og igangsætning, medmindre det aftales særskilt og skriftligt.

7. Kommunikationsforbindelse

S5 er ikke ansvarlig for levering, opsætning, igangsættelse og vedligeholdelse af kommunikationsforbindelse til betalingsterminalen.

I forbindelse med Ethernet- og GSM/GPRS/3G/4G-baserede betalingsterminale kontaktes S5 for nærmere krav til standardopsætning af forbindelsen.

Disse krav skal Kunden imødekomme, før en Ethernet- eller GSM/GPRS/3G/4G- baseret betalingsterminal vil fungere.

8. Service på købt og lejet udstyr ("Servicepakken")

Servicepakken er en obligatorisk ydelse.

S5’s servicepakke indeholder kunde-, vedligeholdelses- og ombytningsservice.

8.1 Beskrivelse af servicepakken

S5’s servicepakke indeholder kunde-, vedligeholdelses- og ombytningsservice.

Servicepakken giver adgang til fejlmelding i tidsrummet kl. 9.00 til kl. 22.00 mandag til lørdag. Telefonisk fejlretning omfatter svar og vejledning vedrørende tekniske spørgsmål i forbindelse med anvendelse af S5’s udstyr.

I tidsrummet fra kl. 9.00 til kl. 15.00 fra mandag til torsdag samt fredag fra kl. 9.00 til kl. 14.00 ydes ligeledes almindelig kundeservice.

S5 holder lukket på helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag, og der ydes derfor ikke support og kundeservice disse dage.

Aftalen omfatter ikke support på andet udstyr end udstyr leveret af S5.

Servicepakken indeholder vedligeholdelse- og ombytningsservice. Vedligeholdelse og reparation på udstyr, der ikke skyldes slid, fugt, hærværk eller indgreb i udstyret, er omfattet.

S5 bestræber sig på at stille en ombytningsbetalingsterminal til rådighed for Kunden den førstkommende hverdag efter det er konstateret, at fejlen ikke kan rettes. Dette forudsætter som udgangspunkt, at fejlmelding er foretaget inden kl. 10.00. Såfremt reparationen ikke er omfattet af serviceaftalen, vil Kunden blive opkrævet forsendelsesomkostningen.

Kundens defekte udstyr skal altid fremsendes til S5 i rengjort stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, forbeholder S5 sig ret til at fakturere Kunden for rengøring af udstyret. Hvis Kunden ikke returnerer det defekte udstyr inden for den af S5 fastsatte frist, vil Kunden blive faktureret vejledende udsalgspris for udstyret iht. S5’s til enhver tid gældende prisliste. Bliver udstyret indsendt efter fakturering, vil Kunden blive opkrævet et gebyr på DKK 500,-

Kunden accepterer, at Kunden ved ombytning får en funktionsdygtig betalingsterminal i samme stand og af samme type, som den defekte betalingsterminal. Kunden modtager dermed ikke nødvendigvis den defekte betalingsterminal retur efter reparation.

Serviceaftale omfatter ikke det opladelige batteri på mobilt udstyr.

Arbejde på serviceaftaler udføres af S5 eller af en af S5 udpeget serviceleverandør.


8.2 Servicepakken omfatter ikke følgende:

 • Sikkerhedskopiering af programmer, kartoteker, data m.m., før servicearbejdet påbegyndes.

 • Udbedring af følgeskader, herunder opdatering eller rekonstruktion af programmer eller kartoteker, som måtte være beskadiget, tabt eller ændret.

 • Udskiftning af forbrugsmaterialer.

 • Fejlmelding til andre leverandører.

 • Fejlretning der skyldes, at andre end S5 eller en af S5’s godkendt underleverandører har serviceret eller foretaget indgreb i det af aftalens omfattede udstyr.

 • Fejlretning, der skyldes fejl og forsømmelser fra Kundens side, såsom fejlbetjening, unormal brug eller tilsidesættelse af krav til driftsmiljø.

 • Fejlretning på udstyr, der skyldes hændelige begivenheder, såsom tab af betalingsterminal, væske spildt i eller på betalingsterminalen, indgreb i betalingsterminalen, hærværk, vandskade, brand, kortslutning/lynnedslag og uregelmæssigheder i elektricitetsforsyningen.

 • Fejlretning på udstyr og software, der ikke er omfattet af aftalen, eller fejl, som sådant udstyr eller software måtte forårsage på det af aftalens omfattede udstyr.

 • Fejlretning på udstyret udenfor den aftalte serviceperiode.

 • Fejl på kabler, telefonledninger, strømforsyninger og lignende på Kundens adresse.

 • Eksterne modemmer, strømforsyninger og opladelige batterier på mobilebetalingsterminaler er ikke omfattet af servicekontrakten.

 • Når S5 efter Kundens ønske udfører ovennævnte opgaver, sker dette efter regning.


8.3 Fejlmelding

Fejlmelding skal gives uden ugrundet ophold til S5 i den aftalte serviceperiode på S5’s servicetelefonnummer +45 70 26 12 10.

8.4 Kundens bistand og S5’s adgang

Kunden skal inden for serviceperioden efter anmodning sikre S5 uhindret adgang til at udføre fejlretning på udstyret.

Kunden skal inden for serviceperioden efter anmodning vederlagsfrit medvirke ved enhver fejlretning ved i nødvendigt omfang at stille kvalificeret personale og fornøden maskintid m.m. til rådighed, også hvor dette omfatter maskintid på udstyr, der ikke er fejl på, men som fungerer i forbindelse med det udstyr, hvorpå der skal udføres service. Såfremt fejlretningen nødvendiggør en hel eller delvis afbrydelse af det berørte udstyr, vil dette oplyses til Kunden. Hvis Kunden undlader at frigøre det berørte udstyr, bortfalder S5s forpligtelser, indtil frigørelsen har fundet sted.

9. Gateway licens

Gateway licens er en obligatorisk ydelse.

I henhold til denne aftale er S5 forpligtet til at vedligeholde og stille eventuelle nye programversioner af det leverede software til disposition for Kunden, og denne er forpligtiget til at modtage og anvende disse.

Kunden erhverver alene en brugsret til det leverede software.

Brugsretten er tidsubegrænset, men forudsætter betaling for alle igangværende aftaler med S5.

Kunden er – bortset fra, hvor en sådan ret måtte følge af ufravigelig lovgivning – uberettiget til at kopiere software og dokumentation i videre omfang end nødvendigt for Udstyrets drift og sikkerhed.

10. Priser, gebyrer og regulering

Kunden opkræves den pris, der fremgår af tilbuddet, som fremsendes til Kunden inden aftalen indgås.

Pris og gebyrer reguleres i overensstemmelse med dette punkt.

Alle priser er angivet i danske kroner og ekskl. moms og tillægges 25 % moms ved fakturering.

Alle priser er ekskl. forsendelse, der faktureres Kunden særskilt.

Prisen for S5’s ydelser og produkter/udstyr følger S5’s til enhver tid gældende prisliste, der oplyses Kunden inden aftale indgås.

Prisen for S5’s ydelser og produkter/udstyr reguleres hvert år i januar måned med som minimumudviklingen i nettoprisindekset fra oktober til oktober, jf. lovbekendtgørelse nr. 76/1999 eller anden lov, der måtte træde i stedet for.

S5 tager herudover forbehold for at regulere priser, fx, men ikke begrænset til, prisregulering hos underleverandører, stigninger i markedet eller stigende efterspørgsel.

S5 kan opkræve følgende gebyrer for følgende ydelser:

- Support- og ombytningsservice
- Gateway licens
- Mobilt datanetværk/simkort
- Fakturering
- Fragt
- Rykker og inkasso
- Processering og udbetaling

- Debitorskifte

- Transaktion

- Genåbning af terminal

- Reparation

- Ophævelse af aftale før tid

- Leje/lån af terminaler

- Indløsningsaftale


- Minimumsomsætning


Gebyrets størrelse oplyses til Kunden ved Kundens henvendelse til S5.

S5 er berettiget til at hæve et eksisterende gebyr eller opkræve nye gebyrer over for Kunden, såfremt dette er begrundet i reelle udgifter hos S5 i forbindelse med S5’s opfyldelse af aftalen med Kunden.

Hvis S5 pålægges ekstra omkostninger eller stigninger i fx gebyrer fra tredjepart (fx Nets), reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf over for Kunden.

Ved ændring af gældende eller opkrævning af nye danske afgifter reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf over for Kunden.

Alene væsentlige ændring i priser eller gebyrer vil blive varslet over for Kunden. Prisstigning begrundet i udviklingen i nettoprisindekset vil ikke blive varslet.

Ved salg af udstyret eller i forbindelse med ejerskifte, overføres det forudbetalte serviceabonnement til den nye ejer.

11. Betalingsbetingelser

Betaling er netto kontant og foretages via træk på den af Kunden oplyste pengeinstitut konto via leverandørservice inkl. faktureringsgebyr, eller ved automatisk kortbetaling.

Har Kunden ikke givet oplysning om leverandørservice eller automatisk kortbetaling, fremsendes faktura til Kunden med en betalingsfrist på 8 dage.

Betaling sker hver 3 mdr. eller årligt forud, medmindre andet er aftalt.

Første opkrævning udgør forholdsmæssig opkrævning i opstartsmåned, som faktureres for en hel måned, samt kommende periode efter aftalt opkrævningsinterval og opkræves i forbindelse med aftalens indgåelse.

Der gælder særlige betalingsbetingelser for ”Pay-As-You-Go” og ”S5 Pulje”.

Ved for sen betaling kræves renter iht. rentelovens § 5.

Ved manglende betaling er S5 berettiget til at afbryde udstyrets funktion eller lukke for en indløsningsaftale. Genåbning kan alene foregå mod betaling af skyldig beløb samt et gebyr på DKK 500,- pr. terminal.

Kunden er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af S5, og, Kunden har ikke ret til at tilbageholde nogen del af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.

Der sker ikke tilbagebetaling af beløb, som Kunden har betalt forud, hvis Kunden opsiger aftalen til ophør inden udløbet af den periode, som Kunden har betalt for.

12. Abonnement på datanetværk

Abonnement på datanetværk er en obligatorisk ydelse.

Kunden er forpligtet til at tilkøbe abonnement på dataroaming / mobilt datanetværk, som er nødvendig for mobile betalingsterminaler. Ydelsen er ikke en del af servicepakken og faktureres særskilt. Ved opsigelse refunderes allerede betalte abonnementsafgifter vedrørende datanetværk ikke.

Abonnement på datanetværk må kun benyttes til datatrafik tilknyttet betalingstransaktioner. 4G, 3G, GPRS- dækningen kan variere afhængig af, hvor betalingsterminalen benyttes, samt hvilken teleudbyder som benyttes. S5 er ikke ansvarlig for den eventuelle manglende dækning og de konsekvenser dette måtte medføre.

 

Kunden begrænses til et maksimalt datanetværksforbrug på 100 MB data om måneden pr. SIM-kort. Overskrides denne grænse, vil SIM-kortet blive spærret.

13. Mangeludbedring

S5 yder 1 års mangeludbedring (afhjælpning) på S5's produkter/udstyr i form af ombytning eller reparation i tilfælde af fabriks-, produktions-, og/eller materialefejl i det omfang S5 kan kræve dette af S5’s leverandør. Kundens ret er således afledt af S5’s ret.

14. Password

Kunden får ved leverancen overgivet et password, som anvendes til beskyttelse af forskellige funktionaliteter på terminalerne. Koden er fortrolig og må ikke udleveres til andre. Ved bortkomst af kode, oplyses koden kun til indehaveren, eller dennes bemyndigede person, ved telefonisk henvendelse til S5.

15. Reklamation

Reklamationer over mangler skal ske straks og skriftligt. I modsat fald er Kunden afskåret fra at gøre manglen gældende.

16. Kundens misligholdelse

Misligholdes en aftale indgået med S5, kan S5 ophæve denne med øjeblikkelig virkning. Som misligholdelse anses bl.a., men ikke udtømmende:
 

 • Kunden undlader at betale aftalte beløb.

 • Manglende betaling af udeståender.

 • Kunden disponerer i strid med nærværende handelsbetingelser.

 • Indløsningsaftale med indløser bank ophører, uanset om Kunden er ansvarlig for ophør af aftalen.

 • Kunden misbruger eller vanrøgter S5s udstyr.

 • Kunden tages under konkursbehandling eller træder i rekonstruktion eller udviser på anden måde manglende betalingsevne.

 • Kunden har ikke nødvendig forsikringsdækning af udstyret.

 • Kunden overholder ikke gældende PCI-krav omkring sikring af kortdata.

 • Kunden åbner betalingsterminaler, infiltrerer betalings systemet eller tilegner sig på anden måde adgang til data og/eller software i strid med aftalen.

 • Kunden er under mistanke for hvidvask.


Ved Kundens misligholdelse er S5 berettiget til at afbryde forbindelsen til det leverede udstyr samt at lukke for indløsningsaftale. Dette sker uden yderligere varsel, og S5 kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, følgeskader eller andet indirekte tab af nogen art, der måtte henføres til de afbrudte forbindelser. Tab af data anses for indirekte tab.

S5 kan ved Kundens misligholdelse derudover kræve erstatning for sit tab efter dansk rets almindelige regler.

17. S5's misligholdelse

Kunden kan hæve aftalen, hvis S5 væsentligt misligholder sine forpligtelser.

Før ophævelse kan finde sted, skal Kunden dog straks efter at være blevet bekendt med misligholdelsen have afgivet skriftlig reklamation og S5 skal forgæves have forsøgt at afhjælpe forholdet inden rimelig tid efter modtagelsen af reklamationen.

Ophævelse forudsætter således mislykket udbedring.


17.1 S5’s erstatningspligt

S5 er erstatningspligtig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler idet S5 dog ikke kan gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab og driftstab samt tab som følge af at en aftale mellem Kunden og tredjemand falder bort, misligholdes eller lignende. Tab af data anses for indirekte tab.

S5 kan aldrig gøres ansvarlig for Kundens tab, som skyldes at en betalingsterminal ikke er funktionsdygtig og Kunden som følge heraf ikke kan afkræve sine kunder betaling. S5 hæfter således ikke for Kundens evt. tab ved at en terminal er ude af drift eller der er fejl på terminalen.

Der ydes ingen erstatning for den tid, betalingsterminalen ikke kan anvendes som følge af opståede fejl.

S5 kan ikke gøres ansvarlig for krav, som følge af manglende kortindløsning (dvs. manglende betaling), da denne service leveres af indløserbanken, Nets eller anden tredjepart. Ansvarsfriheden for S5 gælder for enhver transaktion.


17.2 Ansvarsbegrænsning

S5’s samlede erstatningsansvar i forbindelse med S5’s misligholdelse af en aftale er beløbsmæssigt begrænset til udstyrets anskaffelsespris og det af S5's fakturerede beløb for servicepakken for den pågældende terminal de seneste 3 måneder.

18. Produktansvar

S5 kan i relation til produktansvar ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab og driftstab.

Endvidere kan S5 ikke gøres ansvarlig for erhvervstingsskade, dvs. skade på ting, der bruges i en erhvervsvirksomhed.

19. Force majeur

Såfremt der indtræder uventede og ekstraordinære forhold uden for parternes kontrol, som parterne ikke ved aftalens underskrift kunne eller burde have taget i betragtning (herunder, men ikke begrænset til fx strejker, lockout, pandemier) og ej heller burde have undgået eller overvundet, bevirker dette, at aftalens rettigheder og pligter bliver suspenderet for begge parter i det tidsrum forholdet vedrører. Hver af parterne er forpligtiget til at gøre sit yderste for at overvinde sådanne hindringer, således at tab begrænses mest muligt.

20. Kundens flytning af udstyr

Kunden er berettiget til at flytte udstyret eller dele heraf til andre lokaler i Danmark bortset fra Grønland og Færøerne. Dette kræver dog en forudgående skriftlig orientering til S5. Hvis flytningen medfører ændrede serviceforhold, kan S5 kræve vilkårene for service ændret.

21. Flytning og ændring

Kunden skal straks skriftligt give oplysning til S5, såfremt Kundens forretning flytter til en anden adresse, Kundens ændring af bank oplysninger samt øvrige ændringer af relevans for aftaleforholdet med S5. Visse ændringer kan indebære udgifter og Kunden vil i så fald blive opkrævet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende priser.

22. Overdragelse

S5 kan, når som helst, helt eller delvis, overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser til tredjemand mod at denne bekræfter at ville overtage forpligtelserne i henhold til nærværende handelsbetingelser.

Kunden kan kun med S5s forudgående skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand. S5 er dog forpligtet til at acceptere overdragelse til tredjemand, hvis S5 ikke har velbegrundede indsigelser af økonomisk eller anden karakter mod denne tredjemand.

23. Rettigheder

Kunden opnår ingen immaterielle rettigheder, herunder patent- eller ophavsret til betalingsterminalen, andet udstyr eller services, hvilket gælder såvel maskinel som software.

Bortset fra, hvor en lovlig adgang hertil måtte følge af ufravigelig lovgivning, er det ikke tilladt at foretage ændringer, modifikationer eller lignende i betalingsterminaler eller andet udstyr. Dette gælder både maskinel og software.

Det er ikke tilladt at benytte S5-betalingsterminaler igennem anden betalingsgateway.

S5 har ret til, i markedsføringssammenhæng at oplyse tredjemand om, at Kunden er bruger af S5’s udstyr.

24. Opsigelse

Kunden kan opsige aftaler med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

Visse af S5’s aftaler har en minimumløbetid, hvilket indebærer, at Kunden er bundet af aftalen og dermed forpligtet til at betale i den givne periode. Disse aftaler fortsætter efter udløb, medmindre Kunden senest 5 hverdage efter udløbet af aftalen har returneret det af aftalen omfattede udstyr til S5.

Hvis ikke udstyret er returneret senest 5 hverdage efter aftalens udløb, fortsætter aftale, der herefter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

S5 kan opsige enhver aftale med Kunden med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Opsigelse skal ske skriftligt.

25. Tvister

Tvister, der udspringer af nærværende handelsbetingelser og aftaler mellem Kunden og S5, er underlagt dansk ret.

Såfremt der måtte opstå uoverensstemmelse mellem Parterne, er hver af Parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort ved retten i Aarhus som første instans.

26. Fragt af udstyr mellem kunde og S5

Det er et krav, at al fragt/forsendelse af S5 udstyr foregår gennem en af S5 valgt kurervirksomhed. Sender Kunden S5 udstyr gennem anden end S5 valgt kurer virksomhed, vil det medføre en udgift for Kunden på DKK 1.500,- , da betalingsterminal derfor skal sikkerhedstjekkes.

27. Særlige vilkår på indløsningsaftaler

Indløsningsaftaler, som er formidlet og supporteret af S5, er en tre-partsaftale, hvor S5 håndterer prissætning, opsætning samt support til kunden. S5’s ansvar er som følge heraf begrænset.

S5's ansvar ifm. indløsningsaftaler er begrænset som følger:
 

 • S5 er ikke ansvarlig for den faktiske transport af midler.

 • S5 er ikke ansvarlig for fejl og mangler ved indløsning af kundens transaktioner.

 • Al ansvar og eventuelle tvister omkring indløsning af Kundens transaktioner er mellem indløser banken og Kunden.

 • S5 er således ansvarsfri for en hver manglende betaling fra Kundens betalingskort.


S5’s service ifm. indløsningsaftale:

S5 supporterer kunden på spørgsmål vedr. Backoffice, afstemning, butiksopsætning, push-beskeder, flytning af butikker, ændring af informationer, oprettelse, KYC samt oprettelse af indløsningsaftale. S5 varetager prissætning for den enkelte Kunde og sikrer at Kunden overholder gældende regler på området.

28. Særlige vilkår for leje- lånekontrakte

Ved indgåelse af en leje/lånekontrakt (”Kontrakten”) fastsættes start- og slutdato for Kontrakten, der har en løbetid/bindingsperiode på minimum 12 måneder. Ved udgangen af den aftalte periode skal Kunden returnere udstyret til S5 med en af S5 valgt kurervirksomhed.

Hvis udstyret ikke er modtaget hos S5 senest 5 hverdage efter udgangen af den aftalte lejeperiode, fortsætter Kontrakten til den opsiges af enten Kunden eller S5, idet en eventuel opsigelse efter udgangen af den aftalte periode skal ske i henhold til reglerne i punkt 24.

S5 har ret til at ombytte betalingsterminalen med en anden betalingsterminal med tilsvarende eller bedre funktionalitet, hvis S5 anser det for nødvendigt for at kunne opfylde sine forpligtelser over for Kunden. Kunden kan ikke kræve, at betalingsterminaler er nye – hverken ved aftaleindgåelsen eller ved ombytning, men Kunden kan i forbindelse med ombytning kræve, at betalingsterminalen som minimum har samme funktionalitet.

28.1 Ejendomsret

 

For de første 36 måneder af aftale perioden er det enten S5 eller Grenke Leasing A/S, der ejer det udstyr, der er omfattet af kontrakten. Efter denne periode, og for resten af aftalens varighed inklusiv eventuelle forlængelser, overgår ejendomsretten af udstyret til S5. Kunden er ikke berettiget til at udlåne, udleje, sælge, eller på nogen måde overdrage udstyret til en tredjepart.28.2 Kundens forpligtelser

Kunden er overfor S5 forpligtet til at tage passende vare på udstyret, således at dette til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindelig slitage og ælde. Kunden er forpligtet til at have udstyret forsikret mod enhver skade.

Kunden har ansvaret for udstyret fra levering, og indtil det er tilbageleveret til S5. Kunden skal straks underrette S5, hvis udstyret beskadiges eller bortkommer.

Kunden faktureres fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen ved ophør af Kontrakten.

28.3 Fejl og mangler

Hvis Kunden konstaterer fejl og/eller mangler ved betalingsterminalen, reparerer eller ombytter S5 betalingsterminalen i henhold til ovenfor beskrevet procedure for servicepakken, jf. punkt 8.

29. Særlige vilkår for leje/låne kontrakt med tilknyttet indløsningsaftale

Ved indgåelse af en aftale om levering af terminaler med tilknyttet indløsningsaftale gælder de vilkår, der er fastsat i punkt 27 og 28 med nedenstående tilføjelser.

Kunden er forpligtet til at foretage indløsning af betalinger via S5’s samarbejdspartner gennem hele leje- og/eller låneperioden.

Såfremt Kunden ophører med at foretage indløsning af internationale betalingskort via S5’s samarbejdspartner, er det at sidestille som misligholdelse fra Kundens side.

Ved indgåelse af aftale om terminal med tilknyttet indløsningsaftale stilles terminal til rådighed for Kunden, såfremt Kunden opfylder de betingelser, som S5 stiller over for Kunden i relation hertil.

Terminalen er S5’s og Kunden må ikke råde over terminalen i strid med S5’s ejendomsret.

30. Særlige vilkår for "Pay As You Go"

30.1 Generelle vilkår 
 
Ved indgåelse af en aftale om ”Pay-As-You-Go” gælder de vilkår, der er fastsat i punkt 27, 28 og 29 med nedenstående tilføjelser og eventuelle modifikationer samt handelsbetingelserne i øvrigt.

En Pay-As-You-Go-aftale er uopsigelig de første 12 måneder, hvorefter aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

30.2 Aftalens indhold

En ”Pay-As-You-Go”-aftale inkluderer indløsningsaftale, servicepakke, gateway- og softwarelicens samt mobilt simkort (ved mobile terminaler) med opstart samtidig med Pay-As-You-Go-aftalens opstart.

Kunden kan ikke ændre kortindløser af internationale betalingskort i aftaleperioden eller fravælge S5 som tredjepart.

S5 er berettiget til at ændre kortindløser i aftaleperioden, forudsat at det kan ske til samme prissætning over for Kunden.

I tilfælde af at Kunden ændrer kortindløser, eller indløsningsaftalen ophører uanset om Kunden er ansvarlig herfor, er det at sidestille med misligholdelse, og S5 kan vælge at ophæve aftalen og kræve betaling for leje, servicepakke, simkort samt evt. andre ydelser i aftaleperioden.

30.3 Pris og betaling

Priser for serviceabonnement, ombytningsaftale, gatewaylicensaftale, mobilt simkort og andre abonnementer er indeholdt i ”Pay-As-You-Go” -prisen.

Ved indgåelse af ”Pay-As-You-Go”-aftale, som inkluderer betalingsterminal- og indløsningsaftale, leveres en betalingsterminal uden beregning til Kunden, såfremt Kunden opfylder de betingelser, som S5 stiller overfor Kunden i relation hertil. Der er endvidere mulighed for at tilkøbe ekstra betalingsterminaler.

Ved ”Pay-As-You-Go” aftales en forudbestemt procentsats af omsætningen på korttransaktioner samt en transaktionspris, som danner grundlag for selve ”Pay-As- You-Go”-aftalen, som udgør Kundens betaling til S5. Procentsats samt transaktionspris aftales mellem S5 og Kunden inden aftaleindgåelsen.

Prisregulering sker i overensstemmelse med punkt 10.

Betaling for ”Pay-As-You-Go” foregår samtidig med at transaktionen foretages og derfor faktureres Kunden ikke løbende for ”Pay-As-You- Go”- aftalen.

Kunden vil blive faktureret DKK 450,- pr måned pr. betalingsterminal, for måneder, hvor den samlede omsætning gennem betalingsterminalerne er mindre end DKK 50.000,- inkl. moms. pr. måned.

Beregningsperioden er fra den 1. – 1. i hver måned.

Specielt for sæsonbetingede forretninger foretages beregning hver 12. måned ud fra en gennemsnitsberegning med udgangspunkt i en årlig omsætning igennem betalingsterminalen på DKK 600.000,- inkl. moms. For hver DKK 50.000,- under DKK 600.000,- inkl. moms faktureres DKK 450,- pr. måned

30.4 Rettigheder

Ved aftale indgåelse overgår ejendomsretten på Pay As You Go betalingsterminalen til kunden.

30.5 Ophævelse

S5 kan – udover at kræve erstatning for sit tab ved Kundens misligholdelse – kræve 100% af betalingsterminalens gældende listepris ved ophør af aftalen inden for 18 måneder fra aftalens start.

31. Særlige vilkår for "S5 Pulje"

31.1 Generelle vilkår

Ved indgåelse af en aftale om ”S5 Pulje”, der indeholder en indløsningsaftale, gælder de vilkår, der er fastsat i punkt 27, 28 og 29 samt handelsbetingelserne i øvrigt med nedenstående tilføjelser og eventuelle modifikationer.

31.2 Aftalens løbetid

En ”S5 Pulje”-aftale har en minimumsløbetid på 24 måneder. Opsiges aftalen ikke senest 30 dage før udløb, fortsætter aftalen i yderligere 12 måneder, hvorefter aftalen skal opsiges med 30 dages varsel forud for udløb.

31.3 Aftalens indhold

En ”S5 Pulje”-aftale inkluderer en supportaftale, der giver adgang til support i tidsrummet 09.00 – 16.00 på hverdage.

Kunden er herudover forpligtet til at indgå en særskilt aftale med af en S5 valgt indløserbank om indløsning, hvor S5 også er part (trepartsaftale). Der gælder særskilte vilkår for denne trepartsaftale, hvortil der henvises.

Kunden kan ikke ændre kortindløser eller indløsningsaftale af internationale betalingskort i aftaleperioden eller fravælge S5 som tredjepart. S5 er berettiget til at ændre kortindløser og/eller indløsningsaftale i aftaleperioden, forudsat at det kan ske til minimum samme prissætning.

I tilfælde af at Kunden ændrer kortindløser eller indløsningsaftalen ophører, uanset om Kunden er ansvarlig for ophøret, er det at sidestille med misligholdelse, og S5 kan vælge at ophæve aftalen og kræve betaling for abonnement og evt. andre tilvalgsydelser i aftaleperioden samt i opsigelsesperioden.

31.4 Pris og betaling

Med ”S5 Pulje” betaler Kunden et fast abonnement hver 3 måned.

Abonnementet fastlægges ud fra Kundens omsætning på internationale betalingskort (fx Visa og Mastercard).

For kunder på ”S5 Pulje” er gældende abonnementspriser oplyst i aftalegrundlaget og kan ydermere oplyses ved henvendelse til S5.

Ved opstart fastsættes abonnement ud fra Kundens oplysninger om omsætning på internationale betalingskort (fx Visa og Mastercard) og denne abonnementspris fortsætter i 6 måneder. Derefter tilrettes abonnementsprisen ud fra en beregning på de forudgående måneder. Der sker automatisk tilpasning af abonnementsprisen hver 6. måned.

Såfremt kunden misligholder aftalen, er S5 berettiget til, uanset Kundens faktiske omsætningstal, at kræve minimum DKK 499,- pr. måned i abonnement, indtil aftalen kunne være opsagt eller i opsigelsesperioden. Hvis Kundens omsætningstal indebærer en højere månedlig abonnementspris, opkræves denne højere pris.

Ved aftalens ophør/opsigelse, uanset årsag, vil Kunden umiddelbart efter aftalens ophør/opsigelse blive afregnet for udestående abonnement i bindingsperioden og/eller opsigelsesperioden.

31.5 Opkrævning af abonnement

Abonnement opkræves forholdsmæssigt for den resterende del af opstartsmåneden + 3 måneder og derefter hver 3 måned. Det er et krav at Kunden accepterer opkrævning gennem leverandørservice eller automatisk kortbetaling.

Prisregulering sker i overensstemmelse med handelsbetingelsernes punkt 10.

​Privatlivspolitik

1. Hvem bør læse denne personadata politik

Den er relevant for alle som besøger vores hjemmesider, benytter vores produkter og tjenester eller på anden måde er i kontakt med S5.

2. Behandling af dine personoplysninger

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg når du eller din virksomhed benytter S5’s tjenester eller produkter og vi har derfor beskrevet hvordan vi behandler din persondata.
Vi behandler personoplysninger i henhold til Databeskyttelsesforordningen GDPR for behandling af personoplysninger som beskrevet i denne meddelelse.

S5 har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte angående spørgsmål omkring dine personoplysninger. Du kan sende en e-mail til Adm@s5.dk og anføre ”personoplysninger” i emnefeltet.

3. De persondata som S5 kan indsamle

· Kontakt og identifikationsoplysninger
Navn, fødselsdato, personnummer, titel, erhverv, køn, fakturerings- og forsendelsesadresser, e-mail, telefonnummer, nationalitet, alder, indkomst osv.

- Oplysninger om produkter eller tjenester
Detaljer om de produkter eller tjenester, som du benytter eller har købt eller bestilt.

- Betalingsinformationer
Kredit- og betalingskortoplysninger, bankkontonummer, SWIFT, EBAN, navn på bank, kontoejer osv. ID såsom kørekort, Pas eller sundhedskort.

- Oplysninger om dit brug af produkter eller tjenester
Oplysninger om de tjenester og produkter som du har i brug og de relevante oplysninger som er nødvendige for denne brug. Dertil de valg som du har truffet i forbindelse med valg af tjenester/produkter. Dette er eksempelvis oplysninger om salg, bestillinger, personlige valg relateret til dine produkter/tjenester mm.

- Oplysninger om dine henvendelser til kundeservice, administration og bogholderi
Optagede telefon samtaler, chat og e-mail kommunikation mv.

· Oplysninger fra eksterne sanktionslister og PEP-lister
Sanktionslister og lister over personer, der udgør såkaldte politisk, udsatte personer (“PEP”) omfatter oplysninger som navn, fødselsdato, fødested, erhverv eller stilling samt årsagen til, hvorfor personen er på den respektive liste.

- Følsomme personoplysninger
Følsomme personoplysninger er data, der afslører religiøse overbevisninger, politiske eller filosofiske hold

4. Behandling af personoplysninger vedrørende vores kunder

S5 opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt.

I visse tilfælde er S5 underlagt lovkrav, der kræver, at vi opbevarer personoplysninger i et bestemt tidsrum. Eksempler er regnskabslove og -regulativer, love og regler for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Ligeså er vi forpligtet til at opbevare transaktionsmæssige og visse andre kunderelaterede data også efter ophør af kundeforholdet.

Personoplysninger, som bruges til at opfylde aftalte forhold, opbevares i aftalens varighed og derefter i en periode, der er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis der ikke er indgået en aftale mellem dig og S5, eller hvis dataene ikke er nødvendige for at overholde et lovkrav, opbevares dataene kun så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med den pågældende behandling.

S5 behandler nødvendige personoplysninger for at vi kan tilbyde dig og din virksomhed vores produkter og tjenester. Typen af personoplysninger afhænger af din eller din virksomheds valg af produkter og tjenester samt formålet med behandlingen osv.

Din virksomhed refererer til den organisation, der har en kunderelation til os, og som du er ansat i eller på anden måde repræsenterer eller handler på vegne af.

5. Gælder denne persondatapolitik ved alle S5’s behandlingsaktiviteter

Den gælder kun i det tilfælde at S5 er den dataansvarlige og derved har kontrollen over formålet, brugen, opsamlingen samt tiden disse data indsamles.

6. Dine rettigheder

Dine rettigheder omkring dine personoplysninger er som følger:

- Du har ret til information
Du har ret til at blive informeret, når dine personoplysninger behandles. Du informeres igennem denne persondatapolitik og ved at vi svarer på eventuelle spørgsmål fra dig.

- Du har ret til Adgang
Du har ret til at anmode om en kopi af dine behandlede personoplysninger.

- Du har ret til berigtigelse
Du har ret til at få rettet dine personoplysninger, hvis de er ukorrekte, samt at supplere dine behandlede personoplysninger hvis de er ufuldstændige.

- Du har ret til at blive glemt
Du har ret til at anmode om at få slettet dine personoplysninger. · Du har ret til begrænsning af behandlingen Du har ret til at anmode om, at behandlingen af personoplysninger begrænses.

- Du har ret til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse, må vi kun fortsætte med at behandle disse data, hvis vi har legitime grunde til behandlingen såsom at vores interesser opvejer dine interesser. Dette kunne eksempelvis være at behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav. Et eksempel hvor dine interesser opvejer vores, kunne være når du gør indsigelse mod markedsføring.

- Du har ret til dine data
Når vi behandler personoplysninger automatisk på grundlag af dit samtykke eller til opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt brugbart format med det formål at du kan overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

- Ret til at indgive en klage
Du har ret til at indgive en klage hvis du mener vi behandler dine persondata forkert, dette kan gøres på adm@s5.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet. (www.datatilsynet.dk.) Kontakt venligst vores databeskyttelsesrådgiver hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, eller hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

7. Modtagere af persondata

S5 deler kun personoplysninger med andre, når det er nødvendigt for opfyldelse af de ovenfor beskrevne formål og for at vi kan opfylde vores fælles indgåede aftaler om produkter og tjenester med dig og din virksomhed.

Hvis vi deler dine personoplysninger med en virksomhed, der behandler oplysningerne på vores vegne, er modtageren en såkaldt databehandler. Det sikres at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Dine data behandles således på en passende måde og med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Eksempler på leverandører, vi kan dele dine data med, er software- og datalagringsudbydere, salgssystemer, CRM-systemer, betalingsbehandlere, kortindløsere, økonomisystemer og transportører.

I forbindelse med visse specifikke ydelser, som S5 leverer, er en anden organisation dataansvarlig, og S5 er databehandler. Dette gælder, når S5 leverer ydelser til en dataansvarlig, for hvilken S5 ikke bestemmer, hvordan oplysningerne behandles eller formålet med behandlingen. Derudover kan persondatabehandling foregå når S5 og modtageren behandler personoplysninger som separate dataansvarlige, f.eks. når vi er forpligtet til at give nødvendige oplysninger til myndigheder som politiet, Finanstilsynet, Skattestyrelsen eller andre myndigheder.

8. Overførsel uden for EU/EØS

S5 behandler dine personoplysninger inden for EU/EØS. I nogle tilfælde kan personoplysninger behandles af modtagere i lande uden for EU/EØS. Hvis dette er tilfældet, sikrer vi et passende beskyttelses niveau for personoplysningerne og at overførslen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

9. Anonym anvendelse af hjemmesider

Det er muligt at søge information på S5’s hjemmeside uden at afgive personoplysninger. S5 opsamler ikke automatisk personoplysninger og linker heller ikke anonymiserede oplysninger med specifikke brugere.

10. Anvendelse af cookies

En cookie er en lille data-fil, som en hjemmeside gemmer på din computers harddisk. Cookies gør, at hjemmesiden kan genkende din computer og kan evt. bruges til at forbedre brugervenligheden og til indsamling af statistisk data.

11. Cookies og statistik

S5 anvender cookies til at indsamle anonymiserede data om brugen af S5 hjemmeside og andre af S5's services. Oplysninger som indsamles:
 

 • De websider du besøger

 • Tidspunkt for besøget

 • Hvilke websider du kom fra


S5 indhenter ligeledes oplysninger om den enhed (Computer, tablet eller telefon mm), du logger på fra.

Oplysningerne omfatter:
 

 • Internetbrowser og browserindstillinger

 • Operativsystem

 • Internetforbindelse

 • Skærmopløsning og -indstillinger


Oplysningerne anvendes til statistiske formål og til at forbedre S5’s hjemmeside og tjenester.

Vi registrerer ligeledes den IP-adresse, du tilgår et S5 produkt fra. Det kan være brugbart og anvendes ved efterforskning om misbrug eller forsøg på misbrug af en brugerkonto. IP-adresse kan dog ikke sidestilles med dine personoplysninger.

12. Cookies og brugerstyring

Cookies, der anvendes til evt. log-on samt til at forbedre din brugeroplevelse:

S5 anvender cookies til brugerstyring og til at forbedre brugeroplevelsen af S5 produkter.

Disse cookies registrere bla.:
 

 • Sprogindstillinger

 • Log-on-metode

 • Forud valgte Indstillinger

 • Forud valgt Sortering

 • Styring af log-on-sessionen

13. Sikkerhed

For at sikre dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, tab, misbrug, anvender S5 en række tekniske samt sikkerhedsforanstaltninger.

Derudover er vores medarbejdere og databehandlere underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der behandles i S5´s systemer.

14. Markedsføring

S5 sælger eller videregiver aldrig dine personoplysninger med henblik på markedsføring fra andre. S5 anvender udelukkende dine oplysninger til at servicere dig i forhold til S5’s egne produkter og ydelser.

15. Rettigheder

Alt materiale på S5.dk, S5’s produkter og tjenester leveret af S5 herunder navne, logoer, varemærker, grafik, tekster, ikoner og billeder, tilhører S5 og samarbejdspartnere, og er beskyttet i henhold til varemærkeloven, ophavsretsloven og anden lovgivning.

16. Ansvar

Brugen af S5 tjenester og produkter sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar. Information på S5.dk eller S5’s produkter og tjenester gives uden ansvar eller nogen garanti for kvaliteten, nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

17. Opdateringer af denne meddelelse

Denne persondatapolitik vælger vi indimellem at opdatere, derfor besøg S5.dk regelmæssigt for at holde dig opdateret. Oplysningerne er senest opdateret den 06.09.2022